O projekcie

Informacja w tym zakresie zostanie upubliczniona we właściwym terminie.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia”, znajdującego się w granicach obszaru wpisanego w dniu 4 grudnia 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz ze strefą buforową, zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie: http://whc.unesco.org/en/list/835/.

Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu publicznego. Jest nim zespół ekspertów w składzie: dr Katarzyna Piotrowska i mgr Jacek Dąbrowski z którymi Urząd Miasta Torunia zawarł stosowną umowę o dzieło.

Poniżej przywołuje się zapisy Wytycznych, które w trakcie opracowywania Planu Zarządzania będą uwzględniane.

Ogólne zasady ochrony i konserwacji miejsc światowego dziedzictwa określają Wytyczne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa. Obowiązująca obecnie wersja dokumentu została przyjęta przez Komitet Światowego Dziedzictwa w 2021 r. Komitet m.in. zaleca, aby miejsce światowego dziedzictwa posiadało efektywny system zarządzania, który zagwarantuje zachowanie jego wyjątkowej uniwersalnej wartości, czyli tego zespołu elementów i cech, które uzasadniły wpis na Listę światowego dziedzictwa. Najważniejsze elementy tego systemu to (par. 111 Wytycznych):

  • dogłębne wspólne zrozumienie dobra światowego dziedzictwa, jego uniwersalnych, krajowych i lokalnych wartości oraz kontekstu społeczno-ekologicznego przez wszystkie zainteresowane strony, w tym społeczność lokalną i mieszkańców;

     

  • poszanowanie różnorodności, równości, równouprawnienia płci i praw człowieka oraz stosowanie integracyjnych i partycypacyjnych procesów planowania i konsultacji z zainteresowanymi stronami;
  • cykl planowania, wdrażania, monitorowania, oceny i informacji zwrotnej;
  • ocenę podatności dobra światowego dziedzictwa na presje i zmiany społeczne, gospodarcze, środowiskowe i inne, w tym katastrofy i zmiany klimatu, a także monitorowanie wpływu trendów i proponowanych zmian (w tym inwestycji);
  • opracowanie mechanizmów zaangażowania i koordynacji różnych działań pomiędzy różnymi partnerami i interesariuszami;
  • alokacja niezbędnych zasobów;
  • budowanie potencjału;
  • rzeczowy, przejrzysty opis funkcjonowania systemu zarządzania.

Celem opracowywanego planu zarządzania jest usprawnienie istniejącego systemu zarządzania średniowiecznym miastem w Toruniu.

pl_PL